New study: GoTreatIT provides increased understanding of illness

70 per cent of the nurses participating in the study believe that home reporting will contribute to increased efficiency and better resource prioritisation.

🇳🇴 Norwegian version below

The project «When the consultation starts at home», a collaboration between the Rheumatology department at St. Olav’s hospital, Sintef and NTNU, explores several aspects of self-reporting using GoTreatIT®.

Several of the nurses believe that GoTreatIT® will be able to strengthen the communication and the relationship between patient and health personnel, and help strengthen the patient’s autonomy.

Do you want to learn more about GoTreatIT®? Contact us.

___________________

70 prosent av sykepleierne som var med i studien mener at hjemmerapportering vil bidra til økt effektivitet og bedre ressursprioritering.

Prosjektet «Når konsultasjonen starter hjemme», et samarbeid mellom Revmatologisk avdeling ved St. Olavs hospital, Sintef og NTNU, undersøker flere aspekter ved selvrapportering ved hjelp av GoTreatIT.

Prosjektet har blant annet gjennomført en studie som undersøkte sykepleieres oppfatninger av det digitaliserte rapporteringsverktøyet GoTreatIT slik det er i bruk nå, og hvilke konsekvenser hjemmerapportering kan ha for pasient–sykepleier-relasjonen. Forskere ved Sintef intervjuet pasienter om hvordan de opplevde selvrapporteringen.

Viktige funn

Sykepleierne som deltok i undersøkelsen mener at GoTreatIT i stor eller svært stor grad bidrar til at pasienter blir mer involvert i egen behandling og får økt sykdomsforståelse. Mange sykepleiere mener også at GoTreatIT bidrar til økt kvalitet på behandlingen.

Et viktig funn er at 70 prosent av sykepleierne mente at hjemmerapportering i GoTreatIT vil bidra til økt effektivitet og bedre ressursprioritering. Prosjektet Tango, hos Revmatologisk avdeling på Diakonhjemmet Sykehus, fant også at hjemmekonsultasjoner ville bidra til økt ressursutnyttelse og kortere ventetider.

Flere av sykepleierne mener at GoTreatIT vil kunne styrke kommunikasjonen og relasjonen mellom pasient og sykepleier, og bidra til å styrke pasientens autonomi.

Pasientene rapporterte at de fikk større innflytelse over egen behandling og kontroll over egen situasjon. Sykepleien.no skriver i fagartikkelen at pasientene følte seg sett og bedre ivaretatt, de var bedre forberedt til møtet med lege og sykepleier, og de ga uttrykk for at dataverktøyet medførte økt mestring og større forståelse av og mer kunnskap om sykdommen.

Gledelig

GoTreatIT er utviklet av det norske IKT-selskapet DiaGraphIT, som holder til i Kristiansand. Innovasjonen er et resultat av behov i klinikken.
– Vi jobber kontinuerlig med å utvikle programvaren etter innspill fra helsepersonell og pasienter nasjonalt og internasjonalt. Vi samarbeider med eksperter innen en rekke fagfelt for å imøtekomme de utfordringer som preger klinikkene i behandling av kronisk syke pasienter. Vårt mål er at våre produkter bidrar til økt kvalitet på behandlingen. Denne studien viser at vi er på god vei, sier daglig leder i DiaGraphIT, Tone M. Speilberg Birkenes.