GoTreatIT gir bedre sykdomsforståelse

70 prosent av sykepleierne som var med i studien mener at hjemmerapportering vil bidra til økt effektivitet og bedre ressursprioritering.

Prosjektet «Når konsultasjonen starter hjemme», et samarbeid mellom Revmatologisk avdeling ved St. Olavs hospital, Sintef og NTNU, undersøker flere aspekter ved selvrapportering ved hjelp av GoTreatIT.

Prosjektet har blant annet gjennomført en studie som undersøkte sykepleieres oppfatninger av det digitaliserte rapporteringsverktøyet GoTreatIT og hvilke konsekvenser hjemmerapportering kan ha for pasient–sykepleier-relasjonen. Forskere ved Sintef intervjuet pasienter om hvordan de opplevde selvrapporteringen.

Viktige funn

Sykepleierne som deltok i undersøkelsen, mener at GoTreatIT i stor eller svært stor grad bidrar til at pasienter blir mer involvert i egen behandling og får økt sykdomsforståelse. Mange sykepleiere mener også at GoTreatIT bidrar til bedre behandlingskvalitet.

Et viktig funn er at 70 prosent av sykepleierne mente at hjemmerapportering i GoTreatIT vil bidra til økt effektivitet og bedre ressursprioritering. Prosjektet Tango, hos Revmatologisk avdeling på Diakonhjemmet Sykehus, fant også at hjemmekonsultasjoner ville bidra til økt ressursutnyttelse og kortere ventetider.

Flere av sykepleierne mener at GoTreatIT vil kunne styrke kommunikasjonen og relasjonen mellom pasient og sykepleier, og bidra til å styrke pasientens autonomi.

Pasientene rapporterte at de fikk større innflytelse over egen behandling og kontroll over egen situasjon. Sykepleien.no skriver i en fagartikkel at pasientene følte seg mer sett og ivaretatt. De var bedre forberedt i møte med lege og sykepleier og ga uttrykk for at dataverktøyet medførte økt mestring og større forståelse av og mer kunnskap om sykdommen.

Gledelig

GoTreatIT er utviklet av det norske IKT-selskapet DiaGraphIT, som holder til i Kristiansand. Innovasjonen er et resultat av behov i klinikken.
– Vi jobber kontinuerlig med å utvikle programvaren etter innspill fra helsepersonell og pasienter, nasjonalt og internasjonalt. Vi samarbeider med eksperter innen en rekke fagfelt, for å imøtekomme de utfordringer som preger klinikker som behandler kronisk syke pasienter. Vårt mål er å bidra til bedre behandlingskvalitet gjennom våre produkter. Denne studien viser at vi er på god vei, sier daglig leder i DiaGraphIT, Tone M. Speilberg Birkenes.